YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ

Sürdürülebilir Enerji Sistemi İçin Güneş, Rüzgâr ve Enerji Depolama

OYT, 2015 yılında adım attığı yenilenebilir enerji teknolojileri alanında, aşağıdaki faaliyetleri yürütmektedir:

 • Elektrik Üretimi ve Ticareti Amaçlı GES ve RES Yatırımları
  • Lisanssız GES Tesisleri
  • Lisanslı Enerji Depolamalı GES ve RES Tesisleri
 • Santral Sahası ve Proje Geliştirme
 • GES Tesisleri İçin Anahtar Teslimi EPC Hizmetleri
 • GES Tesisleri İçin Güneş Takip Sistem Çözümleri Tasarım ve Üretimi
 • Karbon Ticareti

 

Şirketimiz, bünyesinde bulundurduğu GES portföyüne ilave olarak, 2026 ve 2027 yıllarında devreye almayı planladığı GES ve RES yatırımlarını hayata geçirerek mevcut elektrik üretim kapasitesini 12 kattan fazla artırıp 270 milyon kWh seviyesinin üzerine çıkarma hedefindedir.

Yenilenebilir Kaynaklardan Elektrik Üretimi

Elektrik üretim portföyümüzde bulunan Kahramanmaraş ve Osmaniye GES tesislerinde, OYT bünyesinde tasarlanan ve yerli olarak geliştirilip üretilen güneş takip sistemleri kullanılmaktadır. Sabit açılı sistemlere oranla elektrik üretim verimi ve tesis kapasite faktörünü arazi koşullarına bağlı olarak % 15 – % 25 oranında artıran OYT tek eksenli güneş takip çözümü, devreye alındığı tarih itibariyle ülkemizde kurulmuş en büyük şebeke ölçeğinde yerli güneş takip sistemi olma özelliğini taşımaktadır.

Kahramanmaraş, Türkoğlu GES

6 MWp

Kurulu Güç

Dar Aralıklı ( 0.9 Panel Genişliği )

Tek Eksen Güneş Takip Sistemi

11 Milyon kWh

Yıllık Elektrik Üretimi

Osmaniye, Hasanbeyli GES

5.7 MWp

Kurulu Güç

Dar Aralıklı (1.0 x Panel Genişliği)

Tek Eksen Güneş Takip Sistemi

10.8 Milyon kWh

Yıllık Elektrik Üretimi

Elektrik Üretim Kapasite Artışı

İster şebeke ölçeğinde üretim tesisleriyle birleştirilmiş olsun ister dağıtılmış mikro şebekelerin ayrılmaz bir parçası olarak hareket etsin, enerji depolama sistemlerinin yakın gelecekte global elektrik sisteminin tüm seviyelerinde yoğun bir şekilde hizmet vermesi beklenmektedir. Son dönemde yapılan regülasyonlarla, yerli yenilenebilir enerji paradigmasının da enerji depolama sistemlerini GES/RES tesisleriyle entegre etmeye doğru kaydığı görülmekte. OYT de yenilenebilir enerji alanında büyüme stratejisinin önemli kısmını, enerji depolamalı elektrik üretim kapasitesini artırmak üzerine kurmuştur.

Bu kapsamda, yaklaşık 90 Milyon $’lık ilave yatırımla 2026 ve 2027’de devreye alınacak, toplamda 100 MWe gücünde enerji depolamalı GES ve RES tesisleri sayesinde 250 Milyon kWh’lik bir elektrik üretim ilavesine ve 270 Milyon kWh’lik bir üretim portföyüne ulaşmak üzere çalışmalarımız sürmektedir.

Santral Sahası/Proje Geliştirme, EPC ve İşletme/Bakım Yeteneği

GES ve RES geliştirme süreçleri dikkatli planlamayı, çeşitli paydaşlarla iş birliğini, mevzuat ve çevresel standartlara bağlı kalmayı gerektirir. Ayrıca teknolojik gelişmelerin takibi, yenilenebilir enerji projelerinin uzun vadeli başarısına katkıda bulunmaktadır.

OYT’nin özellikle GES alanındaki bilgi birikimi ve tecrübesi sayesinde sahip olduğu kabiliyetler aşağıdaki gibidir;

 

Santral Sahası ve Proje Geliştirme:

 • Kaynak değerlendirmesi ve potansiyel santral sahalarının çalışılması
 • Teknik, ekonomik ve çevresel faktörlerin dikkate alınarak fizibilite çalışması yapılması
 • Arazi edinimi
  ÇED (Çevre Etki Değerlendirme) süreçlerinin tamamlanması, görevli EDAŞ ve diğer devlet kurumlarından ihtiyaç duyulan izinlerin alınarak yasa ve mevzuata uygunluğunun sağlanması
 • Teknoloji seçimi ve finansal modelleme
 • Harita, imar ve inşaat ruhsat onay süreçleri

Mühendislik, Tedarik ve İnşaat (EPC):

 • Mühendislik ve projelendirme hizmetleri ile TEDAŞ/TEİAŞ onay süreçleri
 • Proje Yönetimi ve satın alma süreçleri
 • Santral ve ENH (enerji nakil hattı) inşaatı, kabul ve devreye alma süreçleri

İşletme ve Bakım:

 • Sistem verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için sürekli performans izleme ve bakım ihtiyaçlarının karşılanması
Şirketimiz, hem kendi yenilenebilir enerji santral projelerini geliştirip yapımını üstlenmekte, hem de elektrik ihtiyaçlarını kendi üretim tesisinden karşılamak (öz tüketim) isteyen büyük sanayi kuruluşlarına anahtar teslimi Lisanssız GES projeleri geliştirip kurmaktır. OYT, günümüz itibariyle Kahramanmaraş, Osmaniye ve Kırıkkale illerinde toplam 26,45 MWp kurulu güç kapasitesine sahip Lisanssız GES projesi geliştirmiştir.

OYT Güneş Takip Çözümleri

Güneş takip sistemleri, şebeke ölçekli GES tesislerinde güneş enerjisinden elde edilen verimi artırır, zaman içinde maliyetleri azaltır ve GES tesisinin teknolojik rekabet gücüne ve sürdürülebilirliğine katkıda bulunur. Genel olarak güneş takip sistemleri, sabit eğimli sistemlere kıyasla daha yüksek ön maliyetler gerektirse de artan enerji çıkış kapasitesi, güneş enerjisi santralinin ömrü boyunca daha düşük seviyelendirilmiş elektrik maliyetiyle (LCOE) sonuçlanır. Bu da güneş takip sistemlerini şebeke ölçeğindeki projeler için ekonomik olarak uygun ve çekici hale getirir.

OYT güneş takip çözümleri, PV panellerin yönünü ayarlama yeteneğiyle, gün boyunca güneşin gökyüzündeki çizgisini takip etmesini sağlayarak güneş ışığının panellere çarpma açısını optimize eder. Özellikle güneşin gökyüzünde daha düşük açılarda olduğu sabah ve öğleden sonraları güneşle daha iyi hizalanmaya olanak tanır. Bu iyileştirilmiş hizalama, daha yüksek enerji verimine yol açarak sabit kurulumlara kıyasla mevcut güneş ışığını yakalamada daha verimli olmasını sağlar.

Güneş ışığına maruz kalmayı en üst düzeye çıkaran OYT güneş takip çözümleri, sabit eğimli sistemlerle karşılaştırıldığında enerji üretimini önemli ölçüde artırır (zemin kaplama oranına ve güney eğimine bağlı olarak % 15 – % 25 ).

 

Karbon Ticareti

AB’nin İklim Yasaları ve Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde oluşturulan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM), AB’nin ithal ettiği demir-çelik, alüminyum, çimento, gübre gibi yüksek karbon salınımı içeren sektörlerle bağlantılı ürünlerden sınırda “karbon salınım vergisi” alınmasını düzenlemektedir. Uygulama 2026 yılında hayata geçecektir.

Türkiye’nin ihracatının ’dan fazlasını AB’ne gerçekleştirdiği, bunun .8’inin SKDM kapsamındaki ürünler olduğu ve rakamsal büyüklüğünün 13.2 Milyar $ olduğu düşünülürse (T.C. Ticaret Bakanlığı 2022 verileri), söz konusu üretici firmaların karbon ayak izlerini 2026 yılına kadar düşürmeleri AB pazarındaki rekabet güçlerini artıracak, aksi durumda bu pazarda önemli büyüklükte kayıplar yaşanılması kaçınılmaz olacaktır. Ayrıca, ilerleyen dönemlerde SKDM’nin beyaz eşya, tekstil, kimya, otomotiv gibi sektörlere de uygulanmasıyla ülkemize etkisinin daha da artacağı beklenmelidir.

Şirketlerin karbon ayak izlerini azaltması ve/veya sıfırlaması için izleyebilecekleri en hızlı ve temel iki alternatif çözümün ilki, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesislerine sahip olmak, ikincisi de bu tarz tesislerin sahip oldukları karbon sertifikalarını bedelleri karşılığı satın almaktır. Her iki durumda da çözüm motivasyonu ilave GES/RES kapasitesi yaratmaktan geçmektedir.

OYT, sahip olduğu ve kapasitesini artırmayı planladığı GES/RES elektrik üretim portföyüyle, yerli ve yabancı Emisyon Ticaret Sistemi’ndeki varlığını artırmayı, ürettiği yeşil elektriğe dayalı karbon emisyon sertifikalarının ticaretinden oluşacak gelirlerini en üst seviyeye çıkarmayı hedeflemektedir. ​

Galeri