6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT UYARINCA AYDINLATMA METNİ

OYT Yüksek Teknoloji Anonim Şirketi (OYT A.Ş.) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla, hissedarlarımız, çalışanlarımız, stajyerlerimiz, iş başvurusu yapmış olan çalışan adayları ve staj başvurusu yapmış olan stajyer adayları dışında kalan üçüncü kişilerin kişisel verilerini de, faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla bağlı olarak aşağıda açıklanan çerçevede kullanmak, kaydetmek, saklamak, güncellemek, aktarmak ve/veya sınıflandırmak suretiyle işlediğimizi gizliliğinize duyulan saygıya ve veri güvenliğinize verilen öneme binaen yayınladığımız işbu metin ile bildirmekteyiz. Bu bağlamda OYT A.Ş. olarak, ilgili kanun ve yönetmelikler uyarınca başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerinizin korunması, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin muhafazasının sağlanması için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktayız.

            Kanun uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla;

 • Kimlik Verisi: Ad, soyadı, TC Kimlik Numarası, doğum yeri, cinsiyet, medeni durum, uyruk, TC Kimlik Kartı bilgileri, TC Kimlik Kartı sureti,
 • İletişim Verisi: Adres, telefon numarası, e-posta adresi, çerez kayıtları,
 • Lokasyon Verisi: Bulunulan yerin konum bilgisi,
 • Risk Yönetimi Verisi: Hukuki, idari ve teknik risklerin yürütülmesi verileri,
 • Fiziksel Mekân ve Bilgi Güvenliği Verileri: Kamera kayıtları, video, giriş çıkış kayıtları, fotoğraf
 • Finans Verisi: Banka hesap numarası, banka şube ve hesap bilgisi
 • Müşteri İşlem ve Pazarlama Verisi: Fatura, çek ve senet bilgileri, sipariş ve talep bilgileri

 

şeklindeki kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

 

            OYT A.Ş. ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda paylaştığınız yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ofisler, internet sitesi, sosyal medya mecraları, medya ve yayın organları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla toplamakta, saklamakta ve işlemekteyiz. Bunun yanında Kanun’da belirtilen hallerde açık bir rıza aranmaksızın kişisel verilerinizi işleyebilmekteyiz.

İşlenen kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulamaktayız.

Kişisel verilerinizi, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklamakta ve işlemekteyiz. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verilerinizi silme, yok etme ya da anonimleştirme yöntemleri ile OYT A.Ş.’nin veri akışlarından çıkarmaktayız.

Kişisel verilerinizi, başta KVKK, MSB Mevzuatı, Savunma Sanayii Güvenliği Mevzuatı, TTK, TBK ve ilgili diğer mevzuat uyarınca;

 • OYT A.Ş. tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak için, OYT A.Ş.’nin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Acil durum süreçlerinin yürütülmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • OYT A.Ş. tarafından faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Firma ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
 • OYT A.Ş. olarak kullandığımız mekânların güvenliğinin sağlanması,
 • Hukuki iş ve işlemlerin takibi ile yürütülmesi,
 • İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması ve iletişimin sağlanması,
 • İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme öncesi, sözleşme süresi ve sözleşme sonrası gerekliliklerinin yerine getirilmesi ve finansal mutabakatın sağlanması,
 • Satış sonrası desteğin sağlanması,
 • Mal ve hizmet satın alma süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal ve hizmet üretim ve operasyonu süreçlerinin yönetimi,
 • OYT A.Ş. olarak düzenlediğimiz eğitim, seminer ve organizasyonlara katılım sağlanması,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • OYT A.Ş.’nin aranması ve internet sayfasının kullanılması,
 • Pazarlama analizinin yapılması,
 • Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Sosyal sorumluluk ve sivil toplum faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İnsan kaynakları politikasının yürütülmesi,
 • Talep ve şikâyetlerin takibi,
 • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,
 • Ürün ve hizmetlerin pazarlanması,
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Yetenek ve kariyer faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi,
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,

amaçları doğrultusunda işlemekteyiz.

            Kanun ve ilgili sair mevzuat uyarınca ve belirtilen amaçlar doğrultusunda

 • OYT A.Ş. nam ve hesabına faaliyette bulunmaya yetkili temsilcilerimiz ve çalışanlarımız ile
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurumu veya kuruluşları ile
 • Belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişiler ile
 • Hukuki danışmanlar, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişiler, kurum ve kuruluşlar ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler ve güvenlik şirketi ile
 • Yurt içinde ve yurt dışında yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlar ile,
 • Sosyal medya ve medya araçları vasıtasıyla kamuya açık şekilde

kişisel verilerinizi paylaşabilmekteyiz.

 

            Kanun’un 28/2. Maddesinde yer alan istisnalar dışında kanunun 11. maddesi uyarınca OYT A.Ş.’ye şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla yazılı veya Kanun’da öngörülen yöntemler aracılığıyla başvurarak;

 • OYT A.Ş.’nin hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
 • Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek,
 • OYT A.Ş.’den yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etmek,
 • KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini), aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3.kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini OYT A.Ş.’den talep etmek, tarafımızca somut olayın koşullarına göre değerlendirilen imha yönteminin neden seçildiğine ilişkin bilgi talep etmek,
 • Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin aleyhinize sonuç doğurmasına itiraz etmek,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etmek

haklarına sahip olduğunuzu bildirmekteyiz.

Başvurunuzda yer alan taleplerinizin, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacağını ancak işlemin OYT A.Ş. için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabileceğini bildirmekteyiz.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz ile bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle OYT A.Ş.’ye teslim etmeniz gerektiğini, OYT A.Ş. tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebileceğini ve ek doğrulamaların başvuru için seçtiğiniz iletişim yönteminden farklı bir iletişim yöntemi ile istenebileceğini bildirmekteyiz.